İslami VahdetMezhepler

Tekfircilikle Mücadele İçin 6 Öneri

İslam Ulemaları Açısından Tekfirci ve Radikal Akımlar Konferansı’nın kapanış konuşmasını Şii taklit mercilerinden Ayetullah uzma Cafer Subhani Tebrizi yaptı. Ayetullah Cafer Subhani konuşmasında tekfircilerle mücadele etmede altı pratik öneri sundu.
Kum’da İmam Musa Kazım (a.s) Medrese ve Kültür Müştemilatında düzenlenen “İslam Ulemaları Açısından Tekfirci ve Radikal Akımlar Kongresi”nin kapanış konuşmasını büyük Ayetullahlardan Ayetullah uzma Cafer Subhani Tebrizi yaptı. Aynı zamanda Konferansın bilimsel sorumluluğunu da yapan Ayetullah uzma Cafer Subhani, konuşmasında ilk önce katılımcılara teşekkür ettikten sonra şunları söyledi: “Âlimler, bilim adamları ve ulamalar davetimize lebbeyk diyerek kongreye güzel makaleler sundular. Bu makaleler eğer farklı dillere tercüme edilerek yayınlanırsa dünyada etkili olacaktır. Aynı şekilde âlimlerin söyleşileri de bu alanda etkili olacaktır. Allah Teâlâ, zahmetleriniz karşısında ecrinizi versin inşallah.
Bazı makalelerde tekfir olgusuyla mücadele stratejileri belirtilmiştir. Konuşmalardan da hoşnut edici gelişmeleri duyduk. Tüm bunlar kongrede hazır bulunan azizlerin tekfir görüngüsünü mahkûm ettiklerinin bir kanıtıdır. Allah’ın bu meseleyi kabul etmediğine inanmaktadırlar. Müslüman fakihler de bu noktaya istinat etmekte ve bir kişinin “kâfir” olduğuna yalnızca şeri mahkemelerin karar verebileceğine inanmaktadırlar.
Konuşmasını Arapça yapan Ayetullah uzma Cafer Subhani, tekfirciliğin “tam olarak mahkûm edildiği” ve “İslam kanunlarına aykırı” olduğunu belirterek şunları söyledi: “Tekfir, İslam toplumunda çıkmış bir bela, musibet ve hastalıktır. Bu hastalığın tedavisi nedir?
Ayetullah Cafer Subhani, tekfircilikle mücadele etmek için yalnızca bu tür konferans ve panellerle yetinilemeyeceğinin altını çizerek şunları söyledi: “Bu görüngünün kökünü kurutmak için planlar ve projeler sunmalıyız; dolayısıyla bende tekfirci akımlarla mücadele etmek için bazı önerilerde bulunacağım.
Ayetullah Cafer Subhani, ilk olarak “İslam ülkelerinde yaşayan vatandaşlar, kitle iletişim araçları ve cami minberlerinden tekfirciliğin tehlikelerine karşı uyarılmalıdır” diyerek ilk önerisini bu şekilde açıklayarak şunları söyledi: “Eğer toplumda bir kötü ve münker varsa onun karşısında duralım. Bugün tekfirci akım, kıble ehli, namaz kılan ve hacca giden insanları tekfir etmekte ve en büyük münker olarak telakki etmektedir. Bu kötüleme ve münker yüzünden Müslüman, Müslüman kardeşini kötü olarak telakki etmekte ve onu katletmektedir. Oysa kötülük ve münkeri Siyonist rejime nispet vermek gerekir.
“Hakiki İslam Kültürünün Terviç Edilmesi”, Ayetullah Cafer Subhani’nin önerdiği ikinci pratik çözüm yolu oldu. Ayetullah Subhani bu konu hakkında şunları söyledi: “İslam kültürü, insanları kardeşliğe Müslümanlar arasında hoşgörü içinde yaşamaya davet etmektedir ve yalnızca Müslümanlarla değil, tüm toplumlar arasında hoşgörü içinde yaşamaya davet etmektedir. Bu kültüre mutabık olarak, Müslümanın kanının saygınlığı vardır, ancak Tekfir fitnesi ve tekfirci akımlar işledikleri cinayetlerle İslam’ın çehresini karaladılar. Sanki İslam, kan içici bir dinmiş gibi gösterdiler!
“Ulemalar Arası Toplantıların Düzenlenmesi” Ayetullah Subhani’nin bir diğer önerisi oldu. Bu konuda ise şunları söyledi: “Bu amaçların gerçekleşmesi için böyle oturumların sürmesi gerekmektedir. Bu tür toplantılar kişisel eğilim ve nefsani isteklerden uzak olarak yapılmalı ve bu şekilde Müslüman âlimler arasında bir iletişim kanalı kurulmalıdır. Şu anda bu konferansa çok sayıda ulema katılmış bulunuyor, toplantı sonrası ülkelerine döndükten sonra bu konunun zorluğunu vatandaşlarına açıklayacaklardır. Konferansa katılan ulema heyetleri, anti tekfircilik konularını kitle iletişim araçlarına sunmalı ve bu şekilde konu genç nesillere ve çeşitli halk tabakalarına ulaştırılmalıdır. Ayrıca tekfirci akımların istifade ettikleri basın yayın organlarına karşı da mücadele etmelidirler.
Ayetullah Cafer Subhani dördüncü öneri olarak “Asli Mezhep Kaynaklarına Müracaat” etmenin gerekliliğinin altını çizerek şunları söyledi: “Hiç kuşkusuz Müslümanlar arasında fıkhi ve akidevi ihtilaflar bulunmaktadır ve her grup kendisine göre delillere sahiptir, ancak eğer bir mezhebi tanımak istiyorsak o mezhebin büyük ulemaları tarafından yazılmış asli kaynaklarına müracaat etmemiz gerekir. Birbirimizden ayrı durmamızın nedenlerinden birisi de mezheplerin asli ve temel kaynaklarına başvurmayışımızdandır. Bu konuya kayıtsız kalmamak gerekir.
“Tahrik içerikli ve tekfirci eğilimlere sahip ders kitaplarının ıslah edilerek düzeltilmesi” Ayetullah uzma Cafer Subhani Tebrizi’nin sunduğu bir diğer öneri oldu. Ayetullah Subhani bu konu hakkında ise şu açıklamalarda bulundu: “Bazı ülkelerin orta öğrenim ve lise ders kitaplarında fitne içerikli cümle ve düşünceler bulunmaktadır. Dini okul ve medreselerde bulunan bazı ders kitaplarında şöyle yazmaktadır: ‘Geçmiş dönemlerdeki şirk, günümüzdeki şirkten daha azdı!’ Bazı ülkelerin ders kitaplarında ise şöyle yazmaktadır: ‘Enbiya ve Peygamberlere tevessül etmek şirktir!’ Milli Eğitim Bakanlıkları ve gözlemci kuruluşlar da bu yayınların basımına izin vermektedir. Yeni nesiller ise bu tür konuların etkisi altında kalmaktadırlar. İşte terörizm bu şekilde ortaya çıkmaktadır.
Ayetullah Cafer Subhani, tekfirciliğin iman, küfür, tevhit, şirk ve bidat konularının yanlış anlaşılmasından doğduğunu belirterek “bu beş kavramın anlaşılması için bir konferansın tertiplenmesi” gerektiğinin altını çizdi. Bu öneri ise Ayetullah Subhani’nin sonuncu önerisi oldu. Bu konu hakkında ise şunları söyledi: “Bu çalışma gereklidir; çünkü tekfirci akımların liderleri, müşrikler hakkında nazil olan ayetleri kıble ehli için cari etmektedir!
Ayetullah uzma Cafer Subhani Tebrizi konuşmasının sonunda dünya istikbarının tekfirci teröristlerle mücadelesinin iki yüzlü olduğunu belirterek şunları söyledi: “Çağımızın şaşkınlık verici özelliklerinden birisi de batılı ülke bakanlarının bazı dönemler bir ülkede yaşanan terörizmi kınamakta ve onu İslam’dan uzak gördüklerini söylemektedirler. O anda başka bir ülkede yaşanan terörizmi ise teyit etmektedir.
Allah Teâla’dan konferansa katılan herkesi korumasını niyaz ederim ve Allah hepimizin niyetinden haberdardır.
Bilindiği gibi “İslam Ulemaları Açısından Tekfirci Akımlar Kongresi” Ayetullah uzma Mekarim Şirazi ve Ayetullah uzma Cafer Subhani’in ön ayak olması ile ve Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurumu, Havza İlimleri Müdüriyeti, El Mustafa (s.a.a) Üniversitesi ve Daru’l İlim (Vahabiliği Tanıma Araştırmaları)’nın katkılarıyla 23 Kasım Pazar günü İran İslam Cumhuriyetinin Kum kentinde başlamış ve 24 Kasım 2014 Pazartesi günü çalışmalarına son vermiştir. Konferansa katılan konuklar bu sabah Veliyi Emri Müslim’in İmam Hamaney’in huzuruna çıktılar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu